ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
面向“互联网+”的网络技术发展现状与未来趋势
王兴伟,李婕,谭振华,马连博,李福亮,黄敏
The State of the Art and Future Tendency of “Internet+” Oriented Network Technology
Wang Xingwei, Li Jie, Tan Zhenhua, Ma Lianbo, Li Fuliang, Huang Min
计算机研究与发展 . 2016, (4): 729 -741 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20151146