ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
内存计算框架局部数据优先拉取策略
卞琛,于炯,修位蓉,钱育蓉,英昌甜,廖彬
Partial Data Shuffled First Strategy for In-Memory Computing Framework
Bian Chen, Yu Jiong, Xiu Weirong, Qian Yurong, Ying Changtian, Liao Bin
计算机研究与发展 . 2017, (4): 787 -803 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160049