ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
量子协同的二分图最大权完美匹配求解方法
印桂生,崔晓晖,董红斌,董宇欣,崔香
Quantum-Cooperative Method for Maximum Weight Perfect Matching Problem of Bipartite Graph
Yin Guisheng, Cui Xiaohui, Dong Hongbin, Dong Yuxin, Cui Xiang
计算机研究与发展 . 2014, (11): 2573 -2584 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130687