ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
数据驱动的信息中心网络认知路由协议
曹健, 王兴伟, 张金宏, 黄敏
A Data Driven Cognitive Routing Protocol for Information-Centric Networking
Cao Jian,Wang Xingwei,Zhang Jinhong,Huang Min
计算机研究与发展 . 2015, (4): 798 -805 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148404