ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
骨干网络中RoQ攻击的监测、定位和识别
文坤, 杨家海, 程凤娟,尹辉,王健峰
MIL-RoQ: Monitoring, Identifying and Locating the RoQ Attack in Backbone Network
Wen Kun,Yang Jiahai,Cheng Fengjuan,Yin Hui, Wang Jianfeng
计算机研究与发展 . 2015, (4): 813 -822 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20148347