ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于动量模型的微博突发话题检测方法
贺敏,杜攀,张瑾,刘悦,程学旗
Microblog Bursty Topic Detection Method Based on Momentum Model
He Min, Du Pan, Zhang Jin, Liu Yue, Cheng Xueqi
计算机研究与发展 . 2015, (5): 1022 -1028 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131549