ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
多处理器硬实时系统的抢占阈值调度研究
彭浩,韩江洪,陆阳,张建军
Multiprocessor Hard Real-Time Systems Preemption Threshold Scheduling
Peng Hao, Han Jianghong, Lu Yang, Zhang Jianjun
计算机研究与发展 . 2015, (5): 1177 -1186 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140018