ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
蚁群:一种新型的高效多用计算平台
谢向辉,钱磊,吴东,原昊,李祥
Ant Cluster: A Novel High-Efficiency Multipurpose Computing Platform
Xie Xianghui, Qian Lei, Wu Dong, Yuan Hao, Li Xiang
计算机研究与发展 . 2015, (6): 1341 -1350 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150201