ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于威胁传播采样的复杂信息系统风险评估
马刚,杜宇鸽,安波,张博,王伟,史忠植
Risk Evaluation of Complex Information System Based on Threat Propagation Sampling
Ma Gang, Du Yuge, An Bo, Zhang Bo, Wang Wei, Shi Zhongzhi
计算机研究与发展 . 2015, (7): 1642 -1659 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140184