ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
否定句的情感不确定性度量及分类
张志飞,苗夺谦,聂建云,岳晓冬
Sentiment Uncertainty Measure and Classification of Negative Sentences
Zhang Zhifei, Miao Duoqian, Nie Jianyun,Yue Xiaodong
计算机研究与发展 . 2015, (8): 1806 -1816 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150253