ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于高速缓存负荷均衡的动态二进制翻译研究
李战辉, 刘畅, 孟建熠, 严晓浪
Cache Load Balancing Oriented Dynamic Binary Translation
Li Zhanhui, Liu Chang, Meng Jianyi, Yan Xiaolang
计算机研究与发展 . 2015, (9): 2105 -2113 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140220