ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
差分选择策略在复杂多目标优化问题中的研究
郑金华, 刘磊, 李密青, 尹呈, 王康
Difference Selection Strategy for Solving Complex Multi-Objective Problems
Zheng Jinhua, Liu Lei, Li Miqing, Yin Cheng, Wang Kang
计算机研究与发展 . 2015, (9): 2123 -2134 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140472