ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于分支相关性分析的不可达路径检测方法
姜淑娟,韩寒,史娇娇,张艳梅,鞠小林,钱俊彦
Detecting Infeasible Paths Based on Branch Correlations Analysis
Jiang Shujuan, Han Han, Shi Jiaojiao, Zhang Yanmei, Ju Xiaolin, Qian Junyan
计算机研究与发展 . 2016, (5): 1072 -1085 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148031