ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
矩形域上的参数曲面自由变形算法
张莉,葛先玉,檀结庆
Free Form Deformation Method of Parametric Surfaces on Rectangular Region
Zhang Li, Ge Xianyu, Tan Jieqing
计算机研究与发展 . 2016, (5): 1118 -1127 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148312