ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
DLPF:基于异构体系结构的并行深度学习编程框架
王岳青,窦勇,吕启,李宝峰,李腾
DLPF: A Parallel Deep Learning Programming Framework Based on Heterogeneous Architecture
Wang Yueqing, Dou Yong, Lü Qi, Li Baofeng, Li Teng
计算机研究与发展 . 2016, (6): 1202 -1210 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150147