ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种无线传感器网络隐私保护数据聚合方案
付帅,姜奇,马建峰
A Privacy-Preserving Data Aggregation Scheme in Wireless Sensor Networks
Fu Shuai, Jiang Qi, Ma Jianfeng
计算机研究与发展 . 2016, (9): 2030 -2038 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150456