ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
VDNS: 一种跨平台的固件漏洞关联算法
常青,刘中金,王猛涛,陈昱,石志强,孙利民
VDNS: An Algorithm for Cross-Platform Vulnerability Searching in Binary Firmware
Chang Qing, Liu Zhongjin, Wang Mengtao, Chen Yu, Shi Zhiqiang, Sun Limin
计算机研究与发展 . 2016, (10): 2288 -2298 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160442