ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
云存储中数据完整性自适应审计方法
王惠峰,李战怀,张晓,孙鉴,赵晓南
A Self-Adaptive Audit Method of Data Integrity in the Cloud Storage
Wang Huifeng, Li Zhanhuai, Zhang Xiao, Sun Jian, Zhao Xiaonan
计算机研究与发展 . 2017, (1): 172 -183 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150900