ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
支持室内障碍空间的DSP-Topk查询优化算法研究
李博涵,张潮,李东静,许建秋,夏斌,秦小麟
A DSP-Topk Query Optimization Algorithm Supporting Indoor Obstacle Space
Li Bohan, Zhang Chao, Li Dongjing, Xu Jianqiu, Xia Bin, Qin Xiaolin
计算机研究与发展 . 2017, (3): 557 -569 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150895