ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种基于共享转发态的多级缓存一致性协议
陈继承,李一韩,赵雅倩,王恩东,史宏志,唐士斌
A Shared-Forwarding State Based Multiple-Tier Cache Coherency Protocol
Chen Jicheng, Li Yihan, Zhao Yaqian, Wang Endong, Shi Hongzhi, Tang Shibin
计算机研究与发展 . 2017, (4): 764 -774 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160141