ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
MPD:结点具有多个并行缓存一致性域的CC-NUMA系统
陈继承,赵雅倩,李一韩,王恩东,史宏志,唐士斌
MPD: A CC-NUMA System with Clump Having Multiple Parallel Cache Coherency Domains
Chen Jicheng, Zhao Yaqian, Li Yihan, Wang Endong, Shi Hongzhi, Tang Shibin
计算机研究与发展 . 2017, (4): 775 -786 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160142