ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
传感器网络中语义事件区域查询处理
李英龙,朱艺华,吕明琪
Semantic Event Region Query Processing in Sensor Networks
Li Yinglong, Zhu Yihua, Lü Mingqi
计算机研究与发展 . 2017, (5): 986 -997 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160629