ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种正交分解大数据处理系统设计方法及实现
向小佳,赵晓芳,刘洋,龚关俊,张晗
An Orthogonal Decomposition Based Design Method and Implementation for Big Data Processing System
Xiang Xiaojia, Zhao Xiaofang, Liu Yang, Gong Guanjun, Zhang Han
计算机研究与发展 . 2017, (5): 1097 -1108 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151062