ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
粗粒度可重构SoC层次化配置存储器设计
沈剑良,李思昆,刘磊,王观武,汪欣,刘勤让
Hierarchical Configuration Memory Design for Coarse-Grained Reconfigurable SoC
Shen Jianliang, Li Sikun, Liu Lei, Wang Guanwu, Wang Xin, Liu Qinrang
计算机研究与发展 . 2017, (5): 1121 -1129 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150889