ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种基于裸闪存的Key-Value数据库优化方法
秦雄军,张佳程,陆游游,舒继武
A Key-Value Database Optimization Method Based on Raw Flash Device
Qin Xiongjun, Zhang Jiacheng, Lu Youyou, Shu Jiwu
计算机研究与发展 . 2017, (6): 1326 -1336 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170092