ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种基于决策森林的单调分类方法
许行,王文剑,任丽芳
A Method for Monotonic Classification Based on Decision Forest
Xu Hang, Wang Wenjian, Ren Lifang
计算机研究与发展 . 2017, (7): 1477 -1487 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160154