ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于多注意力卷积神经网络的特定目标情感分析
梁斌,刘全,徐进,周倩,章鹏
Aspect-Based Sentiment Analysis Based on Multi-Attention CNN
Liang Bin, Liu Quan, Xu Jin, Zhou Qian, Zhang Peng
计算机研究与发展 . 2017, (8): 1724 -1735 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170178