ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于启发策略的动态平衡图划分算法
李琪,钟将,李雪
DyBGP: A Dynamic-Balanced Algorithm for Graph Partitioning Based on Heuristic Strategies
Li Qi, Zhong Jiang, Li Xue
计算机研究与发展 . 2017, (12): 2851 -2857 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160690