ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于RDD关键度的Spark检查点管理策略
英昌甜,于炯,卞琛,王维庆,鲁亮,钱育蓉
Criticality Checkpoint Management Strategy Based on RDD Characteristics in Spark
Ying Changtian, Yu Jiong, Bian Chen, Wang Weiqing, Lu Liang, Qian Yurong
计算机研究与发展 . 2017, (12): 2858 -2872 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160717