ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
大数据背景下集群调度结构与研究进展
郝春亮,沈捷,张珩,武延军,王青,李明树
Structures and State-of-Art Research of Cluster Scheduling in Big Data Background
Hao Chunliang, Shen Jie, Zhang Heng, Wu Yanjun, Wang Qing, Li Mingshu
计算机研究与发展 . 2018, (1): 53 -70 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170051