ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于高性能SOC FPGA阵列的NVM验证架构设计与验证
刘珂, 蔡晓军, 张志勇, 赵梦莹, 贾智平
Design and Verification of NVM Control Architecture Based on High-Performance SOC FPGA Array
Liu Ke, Cai Xiaojun, Zhang Zhiyong, Zhao Mengying, Jia Zhiping
计算机研究与发展 . 2018, (2): 265 -272 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170695