ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于综合信任的边缘计算资源协同研究
邓晓衡,关培源,万志文,刘恩陆,罗杰,赵智慧,刘亚军,张洪刚
Integrated Trust Based Resource Cooperation in Edge Computing
Deng Xiaoheng, Guan Peiyuan, Wan Zhiwen, Liu Enlu, Luo Jie, Zhao Zhihui, Liu Yajun, Zhang Honggang
计算机研究与发展 . 2018, (3): 449 -477 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170800