ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于链路状态数据库的数据中心网络异常检测算法
许刚,王展,臧大伟,安学军
Anomaly Detection Algorithm of Data Center Network Based on LSDB
Xu Gang, Wang Zhan, Zang Dawei, An Xuejun
计算机研究与发展 . 2018, (4): 815 -830 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160970