ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
面向云工作流安全的任务调度方法
王亚文,郭云飞,刘文彦,扈红超,霍树民,程国振
A Task Scheduling Method for Cloud Workflow Security
Wang Yawen, Guo Yunfei, Liu Wenyan, Hu Hongchao, Huo Shumin, Cheng Guozhen
计算机研究与发展 . 2018, (6): 1180 -1189 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170425