ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种可度量的贝叶斯网络结构学习方法
綦小龙,高阳,王皓,宋蓓,周春蕾,张友卫
A Measurable Bayesian Network Structure Learning Method
Qi Xiaolong, Gao Yang, Wang Hao, Song Bei, Zhou Chunlei,Zhang Youwei
计算机研究与发展 . 2018, (8): 1717 -1725 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180197