ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
近似存储技术综述
吴宇,杨涓,刘人萍,任津廷,陈咸彰,石亮,刘铎
Survey on Approximate Storage Techniques
Wu Yu, Yang Juan, Liu Renping, Ren Jinting, Chen Xianzhang, Shi Liang, Liu Duo
计算机研究与发展 . 2018, (9): 2002 -2015 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180295