ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
智慧教育研究现状与发展趋势
郑庆华,董博,钱步月,田锋,魏笔凡,张未展,刘均
The State of the Art and Future Tendency of Smart Education
Zheng Qinghua, Dong Bo, Qian Buyue, Tian Feng, Wei Bifan, Zhang Weizhan, Liu Jun
计算机研究与发展 . 2019, (1): 209 -224 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180758