ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于信息融合的概率矩阵分解链路预测方法
王智强,梁吉业,李茹
Probability Matrix Factorization for Link Prediction Based on Information Fusion
Wang Zhiqiang, Liang Jiye, Li Ru
计算机研究与发展 . 2019, (2): 306 -318 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170746