ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于相似性连接的时间序列Shapelets提取
张振国,王超,温延龙,袁晓洁
Time Series Shapelets Extraction via Similarity Join
Zhang Zhenguo, Wang Chao, Wen Yanlong, Yuan Xiaojie
计算机研究与发展 . 2019, (3): 594 -610 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170741