ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种高效解决间接转移的反馈式静态二进制翻译方法
王军,庞建民,傅立国,岳峰,张家豪
An Efficient Feedback Static Binary Translator for Solving Indirect Branch
Wang Jun, Pang Jianmin, Fu Liguo, Yue Feng, Zhang Jiahao
计算机研究与发展 . 2019, (4): 742 -754 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170412