ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种基于共享公平和时变资源需求的公平分配策略
李杰,张静,李伟东,张学杰
A Fair Distribution Strategy Based on Shared Fair and Time-Varying Resource Demand
Li Jie, Zhang Jing, Li Weidong, Zhang Xuejie
计算机研究与发展 . 2019, (7): 1534 -1544 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180798