ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
融合CNN和Bi-LSTM的miRNA-lncRNA互作关系预测模型
石文浩,孟军,张朋,刘婵娟
Prediction of miRNA-lncRNA Interaction by Combining CNN and Bi-LSTM
Shi Wenhao, Meng Jun, Zhang Peng, Liu Chanjuan
计算机研究与发展 . 2019, (8): 1652 -1660 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190128