ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于能耗梯度的SSD功率建模方法研究
孙鉴,李战怀,李强,张晓,赵晓南
SSD Power Modeling Method Based on the Gradient of Energy Consumption
Sun Jian, Li Zhanhuai, Li Qiang, Zhang Xiao, Zhao Xiaonan
计算机研究与发展 . 2019, (8): 1772 -1782 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170694