ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种基于关联挖掘的服务一致化配置方法
王焘, 陈伟, 李娟, 刘绍华, 苏林刚, 张文博
Association Mining Based Consistent Service Configuration
Wang Tao, Chen Wei, Li Juan, Liu Shaohua, Su Lingang, Zhang Wenbo
计算机研究与发展 . 2020, (1): 188 -201 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190079