ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于最大频繁子图挖掘的动态污点分析方法
郭方方, 王欣悦, 王慧强, 吕宏武, 胡义兵, 吴芳, 冯光升, 赵倩
A Dynamic Stain Analysis Method on Maximal Frequent Sub Graph Mining
Guo Fangfang, Wang Xinyue, Wang Huiqiang, Lü Hongwu, Hu Yibing, Wu Fang, Feng Guangsheng, Zhao Qian
计算机研究与发展 . 2020, (3): 631 -638 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20180846