ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
NT-EP:一种无拓扑结构的社交消息传播范围预测方法
刘子图, 全紫薇, 毛如柏, 刘勇, 朱敬华
NT-EP: A Non-Topology Method for Predicting the Scope of Social Message Propogation
Liu Zitu, Quan Ziwei, Mao Rubai, Liu Yong, Zhu Jinghua
计算机研究与发展 . 2020, (6): 1312 -1322 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190584