ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于双向线性回归的监督离散跨模态散列方法
刘兴波, 聂秀山, 尹义龙
Mutual Linear Regression Based Supervised Discrete Cross-Modal Hashing
Liu Xingbo, Nie Xiushan, Yin Yilong
计算机研究与发展 . 2020, (8): 1707 -1714 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200122