ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于双路注意力机制的学生成绩预测模型
李梦莹, 王晓东, 阮书岚, 张琨, 刘淇
Student Performance Prediction Model Based on Two-Way Attention Mechanism
Li Mengying, Wang Xiaodong, Ruan Shulan, Zhang Kun, Liu Qi
计算机研究与发展 . 2020, (8): 1729 -1740 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200181