ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于双向循环神经网络的安卓浏览器指纹识别方法
刘奇旭, 刘心宇, 罗成, 王君楠, 陈浪平, 刘嘉熹
Android Browser Fingerprinting Identification Method Based on Bidirectional Recurrent Neural Network
Liu Qixu, Liu Xinyu, Luo Cheng, Wang Junnan, Chen Langping, Liu Jiaxi
计算机研究与发展 . 2020, (11): 2294 -2311 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200459