ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
移动群智感知中融合数据的隐私保护方法
王涛春, 金鑫, 吕成梅, 陈付龙, 赵传信
Privacy Preservation Method of Data Aggregation in Mobile Crowd Sensing
Wang Taochun, Jin Xin, Lü Chengmei, Chen Fulong, Zhao Chuanxin
计算机研究与发展 . 2020, (11): 2337 -2347 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190579